“เบทาโกร” คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566

516

วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรขนาดใหญ่ จาก รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2566 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ในฐานะบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม ภายใต้กลยุทธ์ “BETAGRO 360 Transformation” ที่เป็นการยกระดับการทำงานรอบด้าน โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน ทั้งข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหม่ ๆ และศักยภาพการแข่งขันไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน  

สำหรับ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Awards)” จัดโดย “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ถือเป็นรางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรของไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ สู่สาธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม และนำไปสู่การผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม โดยรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 4) ด้านสื่อและการสื่อสาร และ 5) ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น