โรงงานกลุ่ม KTIS คว้ารางวัลชนะเลิศ “มุมนมแม่” ในสถานประกอบการ 

487

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (EPPCO) บริษัทในกลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร รับมอบเกียรติบัตรชนะเลิศในการประกวดการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล โดยมี กรรณิการ์ พยัตธรรม รักษาผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน และ สาธิต ม่วงสิงห์ หัวหน้าแผนกบุคคลและมวลชน โรงงาน EPPCO เป็นตัวแทนรับมอบ 

ทั้งนี้ การจัดทำ “มุมนมแม่” ในสถานประกอบกิจการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้ลูกจ้างประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกจ้างและบุตร เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับลูกจ้างในหน่วยงาน รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่กลุ่ม KTIS ให้ความสำคัญมาโดยตลอด