SSP จับมือ EXIM BANK ลงนามสนับสนุนสินค้าสตรีกลุ่มเปราะบางสู่ตลาดโลก 

381

วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ (แถวนั่งที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP) เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (แถวนั่งกลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด (แถวนั่งที่ 3 จากซ้าย) กรรมการอำนวยการมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย และ โศรยา ฤทธิอร่าม (แถวหลังขวา) ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง และผู้ประกอบการรายใหญ่ สนับสนุนสินค้าจากสตรีกลุ่มเปราะบางในโครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบาง” เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการสตรีกลุ่มเปราะบางเริ่มต้นและขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)