KCG รับโล่รางวัล  GIP Plus ตอกย้ำการเป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง สร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน   

352

ดำรงชัย วิภาวัฒนกุล (ซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG เข้ารับโล่รางวัล GIP Plus ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. จาก นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา โดย GIP Plus เป็นเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากหลักเกณฑ์ GIP พ.ศ. 2560 นำมาผนวกกับเกณฑ์ที่บ่งชี้การเป็นองค์กรที่ดี มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับผู้นำเข้าให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง สร้างความมั่นใจได้ว่าจะสามารถนำเข้าสินค้าที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และปลอดภัยกับผู้บริโภค ซึ่งสมควรได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้า จึงนับว่าเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ KCG ในฐานะผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืน