วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มช. ส่งเสริมสมรรถนะควาญช้าง วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มช. ส่งเสริมสมรรถนะควาญช้าง

436

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบทุนสนับสนุน “การประชุมช้างแห่งชาติ 2566” จำนวน 100,000 บาท ตามโครงการรักษ์ช้างยั่งยืนจาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี พงษ์ทิวา กฤษณพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 1 (ภาคเหนือ) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน เป็นผู้แทนบริษัทฯมอบ เพื่อสนับสนุนการประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ช้างไทยในรอบหนึ่งปี รวมถึงการหารือแนวทางในการอนุรักษ์ช้างไทย ตลอดจนจัดการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพช้าง อันเป็นการเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะการเลี้ยงช้างของควาญช้างสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของควาญช้างและช้างเลี้ยงในประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคง และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นประโยชน์สูงสุดในการอนุรักษ์และบริบาลช้างให้คงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สำหรับโครงการรักษ์ช้างยั่งยืน วิริยะประกันภัย ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือช้างไทยในพื้นที่ภาคเหนือ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เริ่มจากปลายปี 2563 ซึ่งการสนับสนุนในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมเฟสที่ 3 ของโครงการ นับจากกิจกรรมช่วยเหลือช้างให้รอดพ้นจากวิกฤตภาวะขาดแคลนอาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ด้วยการปลูกหญ้าเลี้ยงช้างลดปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชนคนเลี้ยงช้าง ในเฟสที่ 1 และการสนับสนุนรถโมบายเคลื่อนที่พร้อมสัตวแพทย์เข้าไปดูแลรักษาช้างป่วยยังพื้นที่ห่างไกล และปางช้างต่างๆ ในภาคเหนือ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเฟสที่ 2 ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคเหนือ ถือเป็นโมเดลต้นแบบของการขยายผลโครงการไปยังพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ในการปรับแผนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและการอนุรักษ์ช้างให้เหมาะสมตามสภาพปัญหาของช้างในแต่ละพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของช้างไทยให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไปอย่างยั่งยืน