เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ประกาศความสำเร็จ คว้ารางวัลจากเวที HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2023

311

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ คว้ารางวัล GOLD AWARD ในสาขา EXCELLENCE IN DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION และ เข้ารอบสุดท้ายในสาขา EXCELLENCE IN WORKPLACE WELLBEING จากเวที HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2023 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เตรียมพร้อมเดินหน้าพัฒนาพนักงานในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นาย อาร์ช คอลมิ (Mr. Arsh Kaumi) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “หัวใจหลักของการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ คือ “พนักงาน” นับเป็นฟันเฟืองส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนให้องค์กรและธุรกิจสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงแหละยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารบุคลากรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เพื่อเป้าหมายหลักในการเป็น Lifetime Partner 24 ซึ่งล่าสุดได้นำ 4 แนวทางมาดูแลพนักงานขององค์กร ได้แก่ CULTURE การปลูกฝั่งวัฒนธรรมการอยู่เคียงข้างลูกค้า ความยั่งยืนและความมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต่อมาคือ DEI การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่รองรับความหลากหลายของพนักงานทั้ง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมและนำไปสู่การมีส่วนร่วม SKILLS การส่งเสริมทักษะให้แก่พนักงาน รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสร้างการเติบโตในสายงานและองค์กร สุดท้ายคือ ORGANIAZATION การนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและการทำงานในรูปแบบไฮบริดที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ในปี 2023 นี้ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาบุคลากร สามารถคว้า รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล GOLD AWARD ในสาขา EXCELLENCE IN DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION และ เข้ารอบสุดท้ายในสาขา EXCELLENCE IN WORKPLACE WELLBEING ความเป็นเลิศในด้านความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน จากเวที HR EXCELLENCE AWARDS THAILAND 2023

ทางด้าน นางสาวสายฝน คงจิตต์งาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากร ทั้งการเปิดกว้างทางความคิด การส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงการสร้างสวัสดิการที่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ส่งผลให้เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กลายเป็นอีกหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมงานมากที่สุดองค์กรหนึ่ง

สำหรับรางวัลที่เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ได้รับในปีนี้สะท้อนถึงความสำเร็จในด้านการพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี ได้แก่ รางวัล EXCELLENCE IN DIVERSITY, EQUITY AND INCLUSION ซึ่งมอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกระดับชั้น ซึ่งถือเป็นรางวัลสำคัญของ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ ที่ดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์การบริหารบุคลากรตั้งแต่การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้เกิดการยอมรับในความหลากหลายของบุคลากรในองค์กร เพื่อนำไปสู่สร้างการเปลี่ยนแปลง และการสร้างสังคมที่ยั่งยืน ด้วยรูปแบบของการจัดสัมมนาให้ความรู้และสะท้อนถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาค และเสรีภาพในการแสดงออกในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรม หลากหลายรูปแบบที่ช่วยผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมในทุกมิติ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ในทุกเพศภาพ การเปิดโอกาสให้บุคคลกลุ่มที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ Disability ได้เข้ามามีส่วนร่วมในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร นอกจากนี้ ยังเห็นได้จากนโยบายสวัสดิการพนักงานในด้านต่างๆ เช่น พนักงานกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ที่มีคู่ชีวิตเพศเดียวกัน สามารถเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ หรือสิทธิ์ในการลาแต่งงานที่ครอบคลุมในทุกเพศ เป็นต้น

โดยรางวัล HR Excellence Awards Thailand 2023 เป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ เพื่อยกย่ององค์กรและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างยอดเยี่ยม