โทรีเซน ชิปปิ้ง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาผลิตและพัฒนาบุคลากรพาณิชย์นาวีระดับมืออาชีพ ป้อนตลาดแรงงานไทย

186

บริษัท โทรีเซน (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจขนส่งทางเรือที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ภายใต้ชื่อ “โทรีเซน ชิปปิ้ง” นำโดย เอกสิทธิ์ เหมวงศ์ (ที่สี่จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเรือ ร่วมกับสถานประกอบการเครือข่ายพาณิชย์นาวี อีก 11 แห่ง ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชย์นาวีระดับมืออาชีพให้กับประเทศไทย (MOU) กับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

ทั้งนี้ โทรีเซน ชิปปิ้ง จะร่วมพัฒนาหลักสูตรธุรกิจพาณิชย์นาวีแบบทวิภาคี  โดยตั้งเป้าหมายที่จะผลิตนิสิตนักศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุสาหกรรมการขนส่งทางเรือ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษามาฝึกงานบนเรือของโทรีเซน ชิปปิ้ง และเมื่อจบการศึกษาสามารถพิจารณาทำงานได้ทันที