สสว. จับมือ วว. มอบสิทธิประโยชน์ SME ใต้แนวคิด SME Privilege Club  

212

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐ ดำเนิน โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club คลับพิเศษเพื่อ SME มอบสิทธิประโยชน์ ให้กับผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ด้วยส่วนลด 10% เมื่อใช้บริการผ่าน 13 โครงสร้างพื้นฐานของ วว. เพื่อการพัฒนา และยกศักยภาพผู้ประกอบการไทย

วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. จัดให้มีโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ด้วยแนวคิด SME Privilege Club ซึ่งเป็นการจับมือระหว่าง สสว.กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาความร่วมมือกับ 6 หน่วยงานภาครัฐ ในประเทศ และสร้างเครือข่ายภาครัฐของสหภาพยุโรป (EU) และสถาบันเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการในประเทศฝรั่งเศส ในการสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาด (ด้านการตลาด 532 ราย/ด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 21 ราย) หรือ ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ (ด้านยกระดับสู่สากล 15-18 ส.ค. 66) หรือลดต้นทุน หรือ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เพื่ออำนวยประโยชน์ และมอบสิทธิประโยชน์ให้กับ SME  

วีระพงศ์ กล่าวต่อว่า “เรามีภาคีเครือข่ายภาครัฐหลายหน่วยงานพร้อมให้ความสนับสนุน รวมไปถึงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ก็เป็นหน่วยงานสำคัญที่ยินดีมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อยกระดับศักยภาพของตนเอง” 

วว. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชน ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจ หลักคือ 1.วิจัยพัฒนาและบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่ามูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจประเทศบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 2.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบคุณภาพ อบรมและที่ปรึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานและความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล 

ที่ผ่านมา วว. ได้ให้ความสนับสนุน สสว. ในการยกระดับศักยภาพ SME หลายโครงการ และทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด SME Privilege Club เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ สสว. และ วว. ได้สานสร้างความร่วมมือกันในฐานะหนึ่งองค์กรภาครัฐ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา SME ให้สามารถพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน  

สำหรับสิทธิประโยชน์ที่ วว. ให้ความสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ การเข้าใช้บริการของ วว. ใน 13 โครงสร้างพื้นฐาน วว. อาทิ  โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร ให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค และเครื่องดื่ม, ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร ที่จะช่วยพัฒนาสูตรเวชสำอาง, ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SME ให้บริการงานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย วว. ยินดีมอบส่วนลดค่าใช้จ่าย 10% เมื่อผู้ประกอบการเลือกใช้บริการ  

เป็นอีกหนึ่งในหลายสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพในธุรกิจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-298-3051 หรือ 085-836-6963 และ https://bds.sme.go.th/