ไทยประกันชีวิตเปิดตัวแบบประกัน บูรณาการ ESG “ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน”

174
ไชย ไชยวรรณ

ไทยประกันชีวิตเดินหน้าวิสัยทัศน์บริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน เปิดตัวแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน” สร้างหลักประกันทั้งด้านสุขภาพและการเงินแก่วิสาหกิจชุมชน เพิ่มโอกาสเข้าถึงประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น มอบความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และเงินชดเชยรายได้ทั้งกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ พิเศษเฉพาะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์รับส่วนลดเบี้ยฯ ปีแรก 10% และหากไม่เคลมติดต่อกัน 5 ปี รับเบี้ยฯ ปีสุดท้ายคืน

ไชย ไชยวรรณ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า เพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ผ่านการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับบริษัทฯ และสังคมไทย ภายใต้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน (SD Master Plan) ซึ่งไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่จัดทำขึ้น โดยแผนแม่บทด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนจะให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนตามแนวทางESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) 

โดยด้านสังคม บริษัทฯ มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับคนไทยและสังคมไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อันเป็นหนึ่งในรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ภายใต้แนวคิด “สอนให้ทำ นำไปใช้ได้จริง” ซึ่งบริษัทฯ ใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญของบริษัทฯ ร่วมกับทักษะจากกูรูด้านต่าง ๆ จัดกิจกรรมอบรมและเวิร์กช้อป เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่วิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันทั้งด้านสุขภาพและการเงินให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นรากฐานสำคัญของไทย บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงแบบประกันได้ง่ายขึ้นด้วยเบี้ยประกันที่จับต้องได้ มิติสังคม เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการที่จำเป็นด้านสุขภาพ และมิติสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการดำเนินกิจการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน

 “ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน” เป็นแบบประกันคุ้มครอง 5 ปี ชำระเบี้ยฯ 5 ปี ที่สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ สามารถใช้สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัว ด้วยความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสูงสุด 200,000 บาท ขณะเดียวกันยังรับเงินชดเชยรายได้ กรณีเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ สูงสุดวันละ 1,000 บาท นานสูงสุด 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง สำหรับกรณีพักเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) จะได้รับเพิ่มอีก 1 เท่าของเงินชดเชยรายวัน สูงสุด 30 วัน และครอบคลุมกรณีผ่าตัดหรือหัตถการตามความจำเป็นที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนคลายความกังวลเรื่องรายได้สะดุด หากต้องเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล

จุดเด่นของแบบประกัน ‘ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน’ กรณีเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีแรก 10% และหากไม่มีการเคลมสินไหมตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี บริษัทฯ จะจ่ายคืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย 

นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยของบริษัทฯ ยังได้รับบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ที่ดูแลสุขภาพครบรอบด้าน Health Care Solutions อาทิ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก หรือตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์พร้อมทำธุรกรรมด้วยตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต 

สำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่สนใจข้อมูลแบบประกัน “ไทยประกันชีวิต สุขยั่งยืน มีคืน” สามารถติดต่อตัวแทนฯ Life Partner ไทยประกันชีวิต ที่สาขาของไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือโทร. 1124