วิริยะฯ จับมือ กรมขนส่งฯ จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์  3 หัวเมืองภูมิภาค

105

วิริยะประกันภัย ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก เดินหน้าร่วมบูรณาการ “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” มุ่งหวังสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นผู้ขับขี่มือใหม่ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ส่งเสริมวินัยจราจร และการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย เผยปี 2566 จัดขึ้นในส่วนภูมิภาค 3 รุ่น ที่ จ.นครราชสีมา 18-19 มี.ค., จ.เชียงใหม่ 10-11 มิ.ย. และ จ.จันทบุรี 24-25 มิ.ย. พร้อมเปิดรับสมัคร เฉพาะผู้ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อน

             สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งหนึ่งในภารกิจการดำเนินงานที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนซึ่งจัดเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ด้วยการรณรงค์ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ  

            “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์” เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักขับขี่รถยนต์มือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อการขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏจราจร เพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยให้น้อยลง

            สำหรับในปี 2566 บริษัทฯ มีกำหนดจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ ส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นแรก มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ อาคารอิ่มวิเศษ โรงแรมสตาร์เวลล์ จังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้สนใจสมัครสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0 4437 1332 ต่อ 17 และ บมจ.วิริยะประกันภัย สาขานครราชสีมา โทร 0 4492 3888 ต่อ 204  ส่วนอีกสองรุ่นมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่สาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าประกาศกิจกรรมบนเว็บไซต์ www.viriyah.co.th

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ และไม่มีโรคประจำตัวที่อาจเป็นอันตรายในขณะขับรถ และต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถอยู่แล้วหรืออยู่ในระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  สำเนาบัตรประชาชน และใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง (อายุไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารจนถึงวันอบรม)  

            สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมภาคทฤษฎีตามหลักสูตรอบรม 5ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบก โดยภายหลังการอบรมเสร็จสิ้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) และทดสอบปฏิบัติขับรถยนต์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันเวลาราชการ ซึ่งผู้เข้าอบรมที่ผ่านการทดสอบทั้งข้อเขียนและปฏิบัติขับรถยนต์จะได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันที