ข่าวดี!!  มูลนิธิดำรงชัยธรรม  ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน ถึงวันที่  10 กุมภาพันธ์  2566

236

มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนทุน โครงการ “ทุนสร้างคน  สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 22/2566  ตั้งแต่วันนี้ ถึง  10  กุมภาพันธ์  2566  เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร โดย   ไพบูลย์  ดำรงชัยธรรม  ประธานกรรมการมูลนิธิและผู้ก่อตั้ง ตามเจตนารมณ์  ไม่ใช่ให้โตได้  แต่อยากให้โตดี  มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรีแก่เยาวชนที่เรียนดี  มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทุนการศึกษาจะครอบคลุมในทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา  และการดำรงชีพ โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น มุ่งหวังให้บัณฑิตทุนทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษา  ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง  และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ  สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมพัฒนาประเทศต่อไปได้  

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต”  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 6 (ม.6)  หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) อายุไม่เกิน 21ปี เพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนของโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ Website: www.damrongchaitham.com,  Facebook: มูลนิธิดำรงชัยธรรม หรือโทร 02 – 669 – 9711, 02 – 669 – 9615