ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าหนุนธุรกิจสร้างความยั่งยืน ตอกย้ำเจตนา “เพื่อนคู่คิด” ที่มุ่งสู่การพัฒนาภายใต้หลัก ESG

146

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย ประเสริฐ ดีจงกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ ฝ่ายทุนธนกิจ (ขวา) และ มนตรี อุปถัมภากุล เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายทุนธนกิจ (ซ้าย) ผู้ดำเนินรายการเสวนาบนเวที ร่วมงานเสวนา “มิติใหม่ของการลงทุน หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน” ที่จัดโดย บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSG โดยธนาคารกรุงเทพ เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ผู้สนับสนุนการจัดงานเสวนา ตอกย้ำเจตนารมณ์ของธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ที่มีความมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) โอกาสนี้ สุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน (คนที่2จากซ้าย) กมลมาศ นิ่มวัฒนา Group Treasurer บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่4จากซ้าย) ในฐานะผู้จัดงาน และ อริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตราสารหนี้ไทย (คนที่3จากซ้าย) ร่วมในเวทีเสวนาครั้งนี้ด้วย

สำหรับ BTSG เป็นหนึ่งในลูกค้ากลุ่มธุรกิจของธนาคาร ที่ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความยั่งยืน และสนับสนุนการขยายผลกระทบเชิงบวกไปยังผู้คน ชุมชน และสังคม ซึ่งมีความโดดเด่นและได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Carbon Neutral อีกทั้งยังมุ่งมั่นจัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน