ผู้ถือหุ้น ORI ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นเงินสดอีก 0.42 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD 9 พฤษภาคม

225
พีระพงศ์ จรูญเอก

พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนสุดท้ายของปี 2564(1 ก.ค.-31 ธ.ค. 64) และกำไรสะสม เป็นเงินสด แก่ผู้ถือหุ้นอัตรา 0.42 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 1,030,731,430.26 บาท โดยจะขึ้นเครื่องหมาย 2565 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

สำหรับในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่8/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตรา 0.12บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวน294,342,270.36 บาท ส่งผลให้ภาพรวมทั้งปี 2564 บริษัทจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 1,325,073,700.26 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 40.5% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สูงกว่ากำหนดขั้นต่ำของนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่40%