PIN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น

132

ประสาน ตันประเสริฐ (แถวหน้าท่านที่สองจากซ้าย) ประธานกรรมการ และ พีระ ปัทมวรกุลชัย (แถวหน้าท่านที่สองจากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565