TPIPL จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติปันผลเพิ่มอีกหุ้นละ 0.06 บาท

205

ขันธ์ชัย วิจักขณะ (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ตามนโยบายธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม สังคม และองค์กร(ESG) ที่ดี ทำให้ได้ผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 44.04% หรือ 2,765 ล้านบาท จาก6,278 ล้านบาท ในปี 2563 เป็น 9,043 ล้านบาท ในปี 2564

โดยผู้บริหารได้รายงานความสำเร็จตลอดปี 2564 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับผลดำเนินงานและการพัฒนาการที่สำคัญของธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ โดยเฉพาะมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลั2564 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ส่งผลทั้งปี 2564 TPIPL จ่ายเงินปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้