TNR ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

137

อมร ดารารัตนโรจน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TNR และคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และแต่งตั้งคณะกรรมการทดแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมถึง โอนทุนสำรองตามกฎหมายรวมถึงส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมการประชุมอย่างเข้มงวด