บ.กลางฯ ร่วมกับ ธุรกิจประกันภัย พร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24ชม. ช่วงสงกรานต์ 2565

329

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับธุรกิจประกันภัยพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถภายใน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ตั้งแต่วันที่ 11–17 เมษายน 2565 ผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนและรถคันที่เกิดอุบัติเหตุมีการทำประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถที่ได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับบริษัทประกันภัย พร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยทันที

จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด) ภายใน 24 ชั่วโมง

· กรณีบาดเจ็บจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน

· กรณีเสียชีวิต จ่ายเป็นค่าปลงศพ 35,000 บาทต่อราย

การจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ทายาทและครอบครัวของผู้ประสบภัยทันทีและภายหลังที่มีการพิสูจน์ความรับผิดแล้ว บริษัทกลางฯ และบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหนทดแทน (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) ดังนี้

· กรณีบาดเจ็บ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามความเสียหายที่แท้จริงสูงสุด ไม่เกิน 80,000 บาทต่อคน

· กรณีเสียชีวิต คุ้มครอง 500,000 บาทต่อราย

· กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ คุ้มครองตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทต่อคน แล้วแต่กรณี

· กรณีเป็นผู้ป่วยใน จะได้รับความคุ้มครองเป็นค่าชดเชย วันละ 200 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

(ยกเว้นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูก มีสิทธิไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิด)

โดยบริษัทกลางฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่พร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ให้ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของรถทุกคันจะต้องไม่ลืมจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งหากรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่มีการทำประกันภัย เจ้าของรถจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายที่เกิดกับผู้ประสบภัยจากรถทั้งหมด อีกทั้งเจ้าของรถจะมีความผิดตามกฏหมายและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือที่ www.rvp.co.th