“FTI” ได้รับอนุมัติแบบคำขอขายหุ้นไอพีโอจาก ก.ล.ต. เตรียมระดมทุนเข้า SET ราว Q2/65

249
ดร.วิกร ภูวพัชร์

บมจ. ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์จากสำนักงานก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว ฟากซีอีโอ“ ดร.วิกร ภูวพัชร์ ” ระบุพร้อมเดินหน้าขายไอพีโอ จำนวน 130 ล้านหุ้น คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET)  ประมาณไตรมาส 2/65 หวังนำเงินขยายสาขาตัวแทนจำหน่าย “Aquatek” และ “Water Store” ขยายกำลังการผลิตประกอบ ปรับปรุงคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มีความแข็งแกร่ง และมีการเติบโตที่ดีในอนาคต   ชูจุดเด่นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  ภายใต้แบรนด์สินค้า 23 แบรนด์

วิชา โตมานะ  กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI  เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของ FTI จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวน  130  ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงานได้ประมาณไตรมาส 2/2565

ทั้งนี้ FTI ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งครอบคลุมฐานผู้บริโภคสินค้ากลุ่มหลักทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มใช้เชิงพาณิชย์ ผู้บริโภคในครัวเรือน   และกลุ่มอุตสาหกรรม

บริษัทฯ มีร้านตัวแทนจำหน่าย Water Store รวม 19 สาขา ตั้งอยู่ประเทศไทย 16 สาขา และในต่างประเทศ 3 สาขา และมีแบรนด์สินค้าที่หลากหลาย

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI กล่าวว่าวัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงทุนขยายตัวแทนจำหน่ายภายในปี 2565-2567 ได้แก่ การขยายสาขาภายใต้แบรนด์ Aquatek จำนวน 50 สาขา จากปัจจุบันมี 1 สาขา ,ขยายสาขา Water Store จำนวน 5 สาขา จาก 19 สาขา  เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่  รวมถึงการใช้ในการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ในปี 2565-2566 ได้แก่ ปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสินค้าและลงทุนในระบบการจัดการคลังสินค้า ตลอดจนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์  และยังนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตประกอบ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน  เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตที่ดีในอนาคต

“บริษัทฯ เชื่อว่าการตัดสินใจระดมทุน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ FTI  สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม  ซึ่งเมื่อผนึกเข้ากับผลประกอบการที่ขยายตัวต่อเนื่องทุกปี  และจากการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  รวมถึงบริษัทฯ มีแผนขยายตัวแทนจำหน่ายผ่านร้าน Aquatek และร้าน Water Store เพื่อขยายฐานผู้บริโภคครอบคลุมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชา ยิ่งทำให้ผลประกอบการ รวมถึงปัจจัยพื้นฐานของ FTI มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้น”ดร.วิกรกล่าว

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงปี 2562 -2564 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 738.53  ล้านบาท 875.77  ล้านบาท และ720.75 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่บริษัทฯมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2562 – 2564 มูลค่าเท่ากับ 37.75 ล้านบาท 70.30 ล้านบาท และ36.39 ล้านบาท  ตามลำดับ  คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 5.11 ร้อยละ 8.03 และร้อยละ 5.05

ปัจจุบัน FTI มีทุนจดทะเบียนจำนวน 450 ล้านบาท แบ่งเป็น 450 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี