เคทีซี อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 หุ้นละ 1 บาท

316

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พร้อมด้วยนายระเฑียร ศรีมงคล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,578,334,070 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.25 ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2564

ทั้งนี้ ทางเคทีซีได้ดำเนินการประชุมตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้ร่วมกับผู้ถือหุ้นลดการใช้กระดาษและพลาสติกในการประชุม เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผลทำให้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint) 114,150.69 กิโลคาร์บอน ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 12,684 ต้น ภายใต้โครงการ “Care the Bear”

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ชูรี        คอลเล็คชั่น โฮเทล