เมื่อเกิดอุบัติเหตุ“ผู้ขับขี่”จะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ.หรือไม่ ?

270

เจ้าของรถทุกคนต้องตรวจสอบดูการมีประกันภัย พ.ร.บ.ของรถของตน ให้แน่ใจว่ายังมีความคุ้มครองหรือไม่ เพราะหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของรถทุกคน จะต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ.เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางถนน การทำประกันภัย พ.ร.บ. นั้นจะเป็นหลักประกันว่าผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เพราะถ้ารถไปก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นความรับผิดของผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยก็จะเข้ามารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนตามกรมธรรม์ประกันภัย

สำหรับผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย ก็จะได้รับความคุ้มครองด้วยเช่นกัน แต่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ดังนี้

· กรณีบาดเจ็บ คุ้มครองเป็นค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท

· กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ คุ้มครอง 35,000 บาท

หากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณีรวมกันแล้วคุ้มครองไม่เกิน 65,000 บาท ซึ่งเป็นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย แต่หากผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย เป็นฝ่ายถูก สามารถไปเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายผิดได้

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ ต้องรีบแจ้งเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบโดยไม่ชักช้า หรือ โทรแจ้งเหตุได้ที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด Call Center 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง