มูลนิธิกรุงศรี หนุนโครงการ Chula LegalTech ชูคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมกฎหมาย แก้ปัญหาสังคมและธุรกิจ

190

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี ในฐานะผู้สนับสนุนหลักมอบเงินสนับสนุน 80,000 บาท แก่โครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการ โดยประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยี ความรู้ด้านกฎหมายและธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคสังคมและธุรกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิกรุงศรีในการเป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดี ด้านงาน วิรัชกิจและนิตินวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ