ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง “FTI” ระดมทุนเข้า SET ขายไอพีโอ 130 ล้านหุ้น

245
ดร.วิกร ภูวพัชร์

ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง บมจ. ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 130 ล้านหุ้น เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ปีนี้ ระดมทุนรองรับการขยายตัวแทนจำหน่ายร้าน “Aquatek” และ “Water Store” ขยายกำลังการผลิตประกอบ ปรับปรุงคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อยอดธุรกิจในอนาคต พร้อมเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างครบวงจรทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แบรนด์สินค้าทั้งหมดจำนวน 23 แบรนด์

วิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ  บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย FTI จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 130ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์)  1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน  28.89 % ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอยู่ระหว่างเตรียมพร้อมเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)ในปีนี้

FTI ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment) ครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำ ไส้กรอง สารกรอง ปั๊มและวาล์ว ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ รวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งครอบคลุมฐานผู้บริโภคสินค้ากลุ่มหลักทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้บริโภคในครัวเรือน  กลุ่มใช้เชิงพาณิชย์ และกลุ่มอุตสาหกรรม

สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในครั้งนี้  เพื่อเตรียมนำเงินไปใช้ในการขยายตัวแทนจำหน่าย ภายในปี 2565-2567 ได้แก่ การขยายร้าน Aquatek จำนวน 50 สาขา ,ขยายร้าน Water Store จำนวน 5 สาขา ,เพื่อใช้ในการตกแต่งอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ และใช้ในการปรับปรุงอาคารคลังสินค้า ในปี 2565-2566 ได้แก่ ปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสินค้าและลงทุนในระบบการจัดการคลังสินค้า และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงใช้ในการขยายกำลังการผลิตประกอบ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ด้าน ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI เปิดเผยว่า เป้าหมายของการระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการเติบโตและโอกาสในการขยายธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง นำพาองค์กรเดินไปข้างหน้าด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญมุ่งมั่นทุ่มเท และให้บริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

สำหรับจุดเด่นของ FTI คือ เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างครบวงจรทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน  ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 23 แบรนด์ เพื่อสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และรองรับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม  โดยได้ขยายฐานผู้บริโภคครอบคลุมทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชา โดยผ่านร้านค้าและผู้จัดจำหน่ายกว่า 600 ราย   ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าของบริษัทให้ร้านค้าขนาดเล็กหรือขายปลีกให้ผู้บริโภคคนสุดท้าย (End User) ที่เป็นฐานลูกค้าหลักของบริษัท

ที่ผ่านมา FTI ได้พัฒนาผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของร้าน Water Store เพื่อสร้างจุดขายเฉพาะผลิตภัณฑ์และตราสินค้าของบริษัทเท่านั้น  ทำให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคน้ำที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง  จึงมีแผนขยายตัวแทนจำหน่ายโดยมุ่งเน้นการขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มตลาดบนที่บริษัทประเมินว่ายังมีศักยภาพในการเติบโต ภายใต้ร้าน Aquatek ซึ่งได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายใต้แบรนด์Aquatek โดยเฉพาะ  ล่าสุดได้เปิดร้าน Aquatek Shop แห่งแรก สาขาสวนสยาม และในอนาคตมีแผนธุรกิจที่จะพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท โดยจะขยายธุรกิจทั้งในด้านฐานลูกค้า กำลังการผลิต และประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงฐานผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 450 ล้านบาท แบ่งเป็น 450 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 320 ล้านหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี