SCGP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 0.65 บาทต่อหุ้น

236

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565 เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,790 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 1,717 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565