CHO โชว์ “รถไฟฟ้ารางเบา” ต้นแบบฝีมือคนไทย

276

บมจ. ช ทวี (CHO) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โชว์ผลงาน “รถไฟฟ้ารางเบา” (Tram) ต้นแบบฝีมือคนไทย ในโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่ผลิตได้ในประเทศไทย ทดแทนการนำเข้าขบวนรถไฟ และอะไหล่จากต่างประเทศ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถวิจัย พัฒนา และออกแบบการผลิตขบวนรถไฟฟ้าและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงได้เองภายในประเทศ เพื่อรองรับความต้องการด้านการขนส่งทางรางในอนาคต โดยชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่อยู่ในการพัฒนา ได้แก่ ตู้โดยสาร, โบกี้, ระบบขับเคลื่อน, ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวราง พร้อมเปิดตัวขบวนรถวิ่งทดสอบกลางปีนี้ เพื่อเตรียมรองรับโครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบา ระยะที่ 1 เส้นทางแรกของจังหวัดขอนแก่น สำหรับโครงการ Smart Education รอบบึงแก่นนคร ระยะทาง 4 กม. สนับสนุนทุนวิจัยโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)