เดลต้า ร่วมกับ AIT ลงนาม MOU ร่วมมือ วิจัยและพัฒนา เพื่อประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยั่งยืน

286

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 5 ปี ในการส่งเสริมและพัฒนาโครงการวิชาการและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) การฝึกอบรมของนักศึกษา AIT ด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภูมิภาคของเดลต้า และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายใต้ข้อตกลง เดลต้าจะสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลล่าสุดของประเทศไทยด้าน R&D และวิศวกรรม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา AIT ในสาขาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ข้อมูล ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ วิศวกรรมอุตสาหการ ความยั่งยืน และธุรกิจ โดยกิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการฝึกงาน การสัมมนาร่วม และการแข่งขันหุ่นยนต์

แจ็คกี้ จาง ประธานบริษัท เดลต้า ประเทศไทย และ  ยงยุทธ ภักตร์ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรัฐบาลและสาธารณะสัมพันธ์เดลต้า เป็นตัวแทนในการลงนามจากทางเดลต้า ประเทศไทย ร่วมกับ เอเดน วูน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ ซานจีฟ เจย์ซิงห์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความก้าวหน้าและศิษย์เก่า ตัวแทนในการลงนามจากสถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ก่อตั้งขึ้นในปี 2502 โดยเป็นสถาบันนานาชาติที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาเอก มุ่งเน้นการศึกษาด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ พันธกิจของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย คือ การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญที่มีใจรักและมีความสามารถ เพื่อเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืนในภูมิภาค และการเข้ารวมกับเศรษฐกิจโลก

เดลต้าได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศไทยเพื่อช่วยพัฒนาผู้มีความสามารถให้สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลไทย ที่ตั้งเป้าสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะผู้บุกเบิกระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย เดลต้าได้จัดตั้งห้องแล็บระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการฝึกอบรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในไทย โดยตั้งอยู่ในหลากหลายมหาวิทยาลัยได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี