โครงการ “ฟิลลิปตะกาฟุล” มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกตะกาฟุล

323

นายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดระหว่างองค์กร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิตของคุณนาอีมะห์ อาแวบือซา ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟานจำกัด จำนวน 588,039 บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฟิลลิปประกันชีวิต กับเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย โดยเงินช่วยเหลือสมาชิกดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฟิลลิปตะกาฟุล ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่สอดคล้องกับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม ณ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟานจำกัด จ.ปัตตานี