PIN ส่งเสริมทักษะฝีมือแรงงานภาคตะวันออก

453

พีระ ปัทมวรกุลชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการบริการวิชาการ ส่งเสริมทักษะแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพให้มีคุณภาพ โดยจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการศึกษาและการฝึกอบรม ตลอดจนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง