บีเจซี ได้รับรางวัลบริษัทที่มีความยั่งยืนระดับ Silver Class ใน The Sustainability Yearbook 2022

539

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ได้รับรางวัลบริษัทที่มีความยั่งยืนระดับโลก ในระดับ Silver Class ของกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีกอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค (Food & Staples Retailing) เผยแพร่ใน The Sustainability Yearbook 2022 ซึ่งเป็นรายงานที่แสดงผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ตอกย้ำความสำเร็จกว่า 140 ปี ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ สนับสนุนให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ครอบคลุมทุกมิติตามแนวทาง ESG (Environment Social  Governance)

ทั้งนี้ มีบริษัทชั้นนำเข้าร่วมในการประเมินความยั่งยืนขององค์กรมากกว่า 7,500 บริษัททั่วโลก จาก 61 อุตสาหกรรม โดย S&P Global เป็นผู้ประเมินความยั่งยืนระดับสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ดังนั้น รางวัลนี้นับเป็นก้าวสำคัญของบีเจซีซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทมีแผนงานและเป้าหมายระยะยาวในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน รวมถึงมีหลายโครงการที่จะดำเนินการในปี 2022 เช่น การพัฒนาการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการดูแลเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นต้น สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของสหประชาชาติและของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยและโลกของเรา