กทปส. ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาความเป็นอยู่ผู้สูงอายุด้วย IT

563

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาระบบประเมินการจำแนกผู้สูงอายุเพื่อออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้สูงอายุและพัฒนาระบบ Smart EMS โดยมี ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. พร้อมด้วย พิชัย สุวรรณกิจบริหาร รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค และ ชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการฯ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กทปส. โดยโครงการได้ศึกษาบริบทและพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ พร้อมนำข้อมูลมาประเมินความสามารถและศักยภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและออกแบบเครื่องอำนวยความสะดวกโดยใช้อุปกรณ์ระบบ IT ให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม