ผถห. ITEL ไฟเขียวซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดในบริษัท เวทเธอเรีย อี พร้อมสยายปีกสู่ New S-Curve

692

ปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา (ที่ 3 จากขวา)  ประธานกรรมการ  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL พร้อมด้วย ณัฐนัย อนันตรัมพร (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน เนื่องในโอกาสจัดงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  ณ ห้องประชุมแกรนด์สุวรรณภูมิ อาคารอินเตอร์ลิ้งค์  ถ.รัชดาภิเษก

โดยผู้ถือหุ้นไฟเขียว อนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดระหว่าง ITEL และบริษัท เวทเธอเรีย อี จำกัด โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ เวทเธอเรีย อี และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของเวทเธอเรีย อี ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 612,000 หุ้น (หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนของ Blue Solution (BS) บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย เวทเธอเรีย อี) การเข้าลงทุนครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ ITEL ขยายไปสู่ New S-Curve ในการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรสำหรับภาครัฐและเอกชน ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งโอกาสการเข้าร่วมเสนองานในโครงการต่างๆ เพิ่มเติม