บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ประสบภัย

407

อุบัติเหตุจากรถ และรถมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกฏหมายทุกคน โดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิขอรับค่าสินไหมได้ที่ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ให้กับผู้ประสบภัย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้เพิ่มการให้บริการด้านสินไหมทดแทน ด้วยการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีผู้ประสบภัย

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถหรือทายาทของผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิตที่มีความประสงค์จะรับค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีนั้น ผู้ประสบภัยต้องแสดงความประสงค์ โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ และแสดงสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่ผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของบัญชี หรือภาพหลักฐานจาก Mobile Banking Application และต้องลงนามในเอกสารประกอบการจ่ายครบถ้วน เมื่อทางบริษัทได้รับเอกสารประกอบการเบิกถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการโอนเงินค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ประสบภัยหรือทายาทภายใน 7 วัน โดยจะส่ง SMS แจ้งวันที่โอนเงินให้ผู้ประสบภัยจากรถ ทราบล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน

ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสอบถามการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.rvp.co.th