กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ประกาศแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร

434

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้ง นางสาวบุปผาวดี โอวรารินท์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 โดยได้มีการขยายบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นในการดูแล และบริหารงานด้านภาพลักษณ์องค์กร งานสื่อสารการตลาด และการสื่อสารภายในองค์กร ซึ่งแผนกสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร และแผนกสื่อสารภายในองค์กร จะสังกัดภายใต้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ คุณบุปผาวดี ยังคงดูแลในส่วนงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) รวมถึงในส่วนของวัฒนธรรมองค์กร และ I&D (Inclusion and Diversity) ที่กลุ่มแอกซ่าให้ความสำคัญในการสร้างให้องค์กรเป็น Inclusive Workplace ที่เน้นถึงความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ รสนิยมทางเพศ หรือความแตกต่างทางด้านร่างกาย เพราะบริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งการสร้างโอกาสของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AXA’s Employer Brand Promise คือ ปลุกศักยภาพของคุณมุ่งสู่ความสำเร็จ ในปีแห่งความเชื่อมั่นของบริษัทฯ