สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เชิญสมัครรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพประชาสัมพันธ์ รุ่น 1/2565  

545

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดเผยว่า จากการที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (Recognition of Existing Skills and Knowledge : RESK) รวม 7 คุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 / 4 / 5, อาชีพนักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 / 5, และอาชีพนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 / 5 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร นักสื่อสารออนไลน์ ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการสื่อสาร วิชาการ ทั้งภาคราชการและเอกชน ตลอดจนนักสื่อสารการตลาดรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา ต่างให้ความสนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์กันเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพประชาสัมพันธ์ของไทย ที่สมาคมประชาสัมพันธ์ไทยได้ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อสร้างความเข้มแข็งตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้การอ้างอิงตาม ISO/IEC 17024 ในการรับรอง “สมรรถนะของบุคคล” อันเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยจะทยอยเปิดทดสอบตามคุณวุฒิวิชาชีพประชาสัมพันธ์อื่นๆ ในแต่ละอาชีพและระดับคุณวุฒิ ต่อไปผู้สนใจสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาประชาสัมพันธ์ ตามที่ระบุข้างต้น สามารถส่งใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ภาพถ่าย ข้อมูลหลักฐาน ผลงาน ชิ้นงานที่สามารถแสดงประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ที่ตรงกับคุณสมบัติ ผลงานตามสมรรถนะของแต่ละอาชีพ ระบุรายละเอียดของผลงาน รับรองสำเนา หรือมีผู้รับรองผลงาน พร้อมเอกสารแสดงการชำระค่าธรรมเนียมตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ซึ่งในการทดสอบ ครั้งที่ 1/2565 นี้ จะเปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เลขที่ 62 ชั้น 17 อาคารเดอะมิลเลนเนีย ห้อง 1707 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-6518989 อีเมล: prthailand.tpqi@gmail.com และเว็บไซต์: www.prthailand.com