โอสถสภา ปรับผังคณะกรรมการบริษัท ตั้ง สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

401
สุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับผังคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานกรรมการ เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค CLMV โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

วรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า โอสถสภาตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอันสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีบทบาทในคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และนำประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมาขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ (จากตำแหน่งเดิม ประธานกรรมการ) เป็น ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เนื่องด้วยท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาอย่างยาวนานตั้งแต่โอสถสภาเป็นธุรกิจครอบครัวจนก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการต่อบริษัทอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ ยังได้แต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย (จากตำแหน่งเดิม รองประธานกรรมการ) เป็น ประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้ง พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์(จากตำแหน่งเดิม กรรมการ) เป็น รองประธานกรรมการ  

สมประสงค์ บุญยะชัย

นอกจากนี้ ยังได้ปรับผังคณะกรรมการของ “มูลนิธิโอสถสภา” โดยเชิญ ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์ อดีตกรรมการของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิโอสถสภาและเชิญทายาทรุ่นที่ 4 และ 5 ของตระกูลโอสถานุเคราะห์ ร่วมเป็นกรรมการของมูลนิธิโอสถสภา ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดกิจการของบริษัท ตลอดจนสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิโอสถสภาจากรุ่นสู่รุ่นและมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันสืบไป