สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินบริจาค มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

291

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมฯ (ที่ 2 จากซ้าย) นายฐิติ ยศอนันตกุล (ซ้ายสุด) และนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ (ขวาสุด) ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ประจำปี 2564 มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นางสุพัชนา อัษฎาธร กรรมการและเหรัญญิก (ที่ 3 จากขวา) และ นางสมจิตร์ รามนันทน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ (ที่ 2 จากขวา) เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ พร้อมทั้งช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม อาชีพแก่คนพิการทางการเคลื่อนไหวให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอย่างปกติโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ซึ่งสมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง ณ อาคารมูลนิธิฯ ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564