ผู้ถือหุ้น SIMAT ไฟเขียว Spin-Off “ฮินซิซึ” เข้าระดมทุนตลาด mai ภายในปี 65

391
ธีรวุฒิ กานต์นิภากุล

ผู้ถือหุ้น SIMAT อนุมัติแผน Spin-Off  “ฮินซิซึ” เข้าระดมทุนตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปี 2565รองรับแผนขยายธุรกิจ บุกตลาดต่างประเทศ เพิ่มโอกาสโตก้าวกระโดด พร้อมจัดสรรหุ้นไอพีโอให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) และ Pre-emptive Right ให้กับผู้ถือหุ้น SIMAT

ธีรวุฒิ กานต์นิภากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุน บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ฮินซิซึ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (HST) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ HST เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) รวมถึงการจำหน่ายหุ้น HST ที่บริษัทถืออยู่จำนวนร้อยละ 7.54 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO ในคราวเดียวกับการเสนอขายหุ้น IPO ด้วย ซึ่งจำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายใน IPO จำนวนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO (แผนการ Spin-Off)

โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Right) และการเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ซึ่งได้แก่ 1.บริษัท ไซแมท เลเบล จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ 2.บริษัท ฮินซิตซุ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง HST เป็นผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 75.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) เป็นจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้  ผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST (โครงการ HST ESOP) จำนวนไม่เกิน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ภายหลังการเปลี่ยนแปลง) คิดเป็นร้อยละ 3.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ HST ภายหลัง IPO โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST ภายใต้โครงการ HST ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 28.17 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ HST

สำหรับโครงการ HST ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HST และบริษัทย่อยของ HST ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ HSTและผู้ถือหุ้น

“SIMAT ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ HST และการนำหุ้นเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อรองรับแผนขยายธุรกิจ และบุกตลาดต่างประเทศในอนาคต เชื่อมั่นว่า ภายหลังที่นำหุ้น HST เข้าจดทะเบียนฯ ในปี 2565 ได้แล้ว จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และ SIMAT ในฐานะบริษัทฯ แม่ ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 60%” ธีรวุฒิกล่าว