‘CV’ คว้ารางวัลดีเด่นด้านพลังงานทดแทน ในงาน Thailand Energy Award 2020 และ 2021

247

เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV เข้ารับรางวัลดีเด่น ด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On – Grid) จากงาน Thailand Energy Awards 2020 ซึ่งดำเนินการจัดประกวดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน  

ทั้งนี้ในการรับรางวัลครั้งนี้ มีโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัท ได้รับรางวัลดีเด่น จำนวน โรง ได้แก่ โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ ตั้งอยู่ที่ จ.แพร่  และโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ พิษณุโลก จ.พิษณุโลก ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและ ผู้ให้บริการด้านพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร โดยได้รับเกียรติจาก สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ซ้าย) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน  ด้านอนุรักษ์พลังงาน  ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ด้านบุคลากร และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 325 ราย มีผู้ได้รับรางวัล ทั้งสิ้น 85 รางวัล