“มูลนิธิดำรงชัยธรรม” รับสมัครนักเรียนทุนโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 21/2565

316

มูลนิธิดำรงชัยธรรม มูลนิธิที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทยเข้าถึงการศึกษาแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” ตามเจตนารมณ์ของคุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีให้กับเยาวชนไทยที่ตั้งใจเรียน มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาโดยมูลนิธิดำรงชัยธรรมเล็งเห็นความสำคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเยาวชนมาโดยตลอด ดังนั้น ทุนการศึกษาที่มอบให้จะครอบคลุมทุกส่วนที่มีความจำเป็นต่อการศึกษาและการดำรงชีพ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก เป็นต้น โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกลับมาตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เพียงมุ่งหวังว่าบัณฑิตทุนทุกคนประสบความสำเร็จทางการศึกษา ประกอบอาชีพที่สุจริตมั่นคง และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไปได้    ปัจจุบันโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” มีนักเรียนทุนซึ่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพออกสู่สังคมได้เป็นผลสำเร็จแล้วทั้งหมด 19 รุ่น จากหลากหลายสถาบันการศึกษาชั้นนำ อีกทั้งยังได้นำความรู้ความสามารถที่มีอยู่กลับไปพัฒนาบ้านเกิด ชุมชน สังคม ผ่านหลากหลายสหวิชาชีพ อาทิ แพทย์ ด็อกเตอร์นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย วิศวกร นักพัฒนาสังคม และเจ้าของแบรนด์สินค้าต่างๆ เป็นต้น

ล่าสุด มูลนิธิดำรงชัยธรรมเปิดรับสมัครนักเรียนทุนโครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต” รุ่นที่ 21/2565 เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องครบวงจรตามศักยภาพสูงสุดจนจบปริญญาตรี จำนวน 20 ทุน ให้แก่เยาวชนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปี 3 (ปวช.3) ติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่ www.damrongchaitham.com โทร. 086-3451130, 02-6699711 รับสมัครตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2565