บลจ.กสิกรไทย ร่วมลงนาม UN-supported Principles for Responsible Investment (PRI) เป็น บลจ.แรก

308

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัดเป็น บลจ.แห่งแรกในประเทศไทยที่เข้าร่วมลงนามPrinciples for Responsible Investment (PRISignatory)ซึ่งเป็นหลักการลงทุนที่รับผิดชอบในระดับสากลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ(United Nations) 

 วศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย (บลจ.กสิกรไทย)เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ในฐานะผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุนของไทยที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารกว่า1.5ล้านล้านบาทตระหนักเป็นอย่างดีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารจัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุน โดยเชื่อมั่นว่าหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่เข้าไปลงทุน นอกเหนือจากการคำนึงด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนแล้วนั้น จะช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และความยั่งยืนในระยะยาวต่อตลาดทุนโดยรวม 

  “บลจ.กสิกรไทย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมลงนามรับหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ (PRI Signatory)เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการลงทุนอันเป็นที่ยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ อีกทั้งยังเป็นการดำเนินธุรกิจที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยที่ดำเนินงานตามหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน โดยเป็นธนาคารไทยแห่งแรกที่เข้าร่วมใน “หลักการธนาคารที่รับผิดชอบ” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มุ่งหวังที่จะได้ร่วมมือกันทำงานร่วมกับผู้ลงนามอื่นๆ ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนต่อไป”วศินกล่าว 

วศินกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ได้จัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลมาตั้งแต่ปี2556โดยมีการปรับใช้ในกระบวนการลงทุน ตั้งแต่การวิเคราะห์ การคัดเลือก และประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ รวมถึงการสร้างพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในทุกประเภทสินทรัพย์ โดยตลอดหลายปีที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติตามหลักการการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

         ด้าน  David Aitken, PRI CEO เปิดเผยว่า PRI มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บลจ.กสิกรไทย ซึ่งเป็น บลจ.แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมลงนามPrinciples for Responsible Investment (PRI Signatory)โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการนำปัจจัยด้านESGเข้ามาใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนและสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว 

สำหรับPRIเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations)ก่อตั้งในปี2006ที่นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ซึ่งให้หลักปฏิบัติเรื่องหลักการลงทุนที่มีความรับผิดชอบ โดยมีการผนวกประเด็นเรื่อง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)เข้าด้วยกัน และนำไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจลงทุนตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น (Active Ownership) ความร่วมมือของทั้งสามฝ่ายจากทั้งUN Global Compact UNEP Finance Initiativesและผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน จะช่วยเสริมสร้างความมั่งคง ความยั่งยืนในระยะยาวให้กับตลาดทุน สังคมและเศรษฐกิจของโลก ปัจจุบันมีสถาบันที่เข้าร่วมลงนามกว่า4,500รายทั่วโลก ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกว่า121ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งผู้ที่ร่วมลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการลงทุนที่รับผิดชอบ ทั้ง6ประการ ดังต่อไปนี้ 

 หลักปฏิบัติที่1: พึงนำประเด็นด้านESGมาประกอบการวิเคราะห์และการตัดสินใจลงทุน 

หลักปฏิบัติที่ 2:พึงใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างจริงจัง และนำประเด็นด้านESGเป็นส่วนหนึ่งของการ กำหนดนโยบาย  และหลักปฏิบัติการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติที่3:พึงสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่เข้าไปลงทุน เปิดเผยข้อมูลด้านESG 

หลักปฏิบัติที่4:พึงส่งเสริมประเด็นด้านESGให้เกิดการยอมรับและการปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุน 

หลักปฏิบัติที่5:พึงให้ความร่วมมือในการนำหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบมาใช้ปฏิบัติ 

หลักปฏิบัติที่6:พึงรายงานข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการดำเนินงานตามหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบ