BDMS รับมอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) จาก สวทช.

254

นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงศ์ (ขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพและผู้อำนวยการฝ่าย (การบริหารโครงการ) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS เป็นตัวแทนในการรับมอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) จาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อรับรองว่า BDMS เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม พร้อมสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 200% สำหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง ที่ผ่านมา BDMS ในฐานะผู้นำบริการด้านสุขภาพ ถือเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง การมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในการพัฒนา และลงทุนกับงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น