แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย บริจาคยารักษาโรคหืดสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลน่าน

296

แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย นำโดย นพ.กร ตาลทิพย์ (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ ภญ.พิธพร โชติกนกรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ การเข้าถึงตลาดและรัฐกิจสัมพันธ์ ร่วมบริจาคยารักษาโรคหืดจำนวน 5,250 หลอด สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยในขอบข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลน่าน โดยมี พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วย นพ.กนก พิพัฒน์เวช (ที่ 1 จากซ้าย) อายุรแพทย์ระบบทางเดินหายใจ และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ เพื่อช่วยสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดให้สามารถเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Healthy Lung Thailand ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรจากภาครัฐ เอกชน และการแพทย์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด พร้อมยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และการเข้าถึงการบริการเพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการรักษาและจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพ