กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงนาม MOU กับ ม.เชียงใหม่ ส่งเสริมวิชาชีพให้นศ.พร้อมทำงานในระดับสากล

282

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี กล่าวถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษทิชชู บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงผ่านเครือข่ายสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ ตลอดจนเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี และมหาวิทยาลัยสำหรับข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ “ธุรกิจค้าปลีกจำลองมินิบิ๊กซีพี่สอนน้อง” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกในร้านค้าบิ๊กซีรูปแบบ Big C Mini และ Mini Truck รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ การเพิ่มมุมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของนักศึกษา และผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาร่วมกับชุมชน

โครงการ “การร่วมมือด้านการวิจัยตลาด” ในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพการเปิดร้าน Big C Mini เพื่อรองรับการขยายร้านสาขาในอนาคตตลอดจนสนับสนุนการทำโครงการงานวิจัยการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อมโยงสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอน

โครงการ “รับนักศึกษาฝึกงาน” เพื่อสนับสนุนส่งเสริมในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่สนใจเข้าสู่อาชีพในอุตสาหกรรมค้าปลีกและสายงานธุรกิจอื่นของกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง

โครงการ “อบรมความรู้โดยวิทยากรเฉพาะทาง” เพื่อให้ความรู้ด้านอุตสาหกรรมค้าปลีก อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายกระดาษทิชชู บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ยา เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซีจะส่งผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานทางธุรกิจ เพื่อร่วมสร้างหลักสูตรและเป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษา

โครงการ “รับนักศึกษาเข้าทำงาน” เพื่อเปิดโอกาสการจ้างงานให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซีจะพิจารณาตามความเหมาะสมด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและนำไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศได้ การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถปฎิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และได้ผลตามพันธกิจดังได้กล่าวนั้น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือการได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนในด้านต่างๆ เช่น การฝึกปฎิบัติงานในระหว่างเรียน เป็นสิ่งสำคัญช่วยสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งด้านการเรียนวิชาการผสานการปฏิบัติต่อเนื่องไปจนถึงโอกาสในการทำงาน เพื่อผลิตบุคลากรคุณภาพตอบสนองความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพพร้อมทำงานในระดับสากล”

ขณะที่นายอัศวิน กล่าวสรุปว่า “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญส่งต่อไปยังนักศึกษา ทั้งนี้นอกจากจะสร้างทักษะความชำนาญในงานแล้ว ยังเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นก่อนปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นการมีส่วนร่วมในพัฒนาการศึกษาของไทย และวางแผนขยายผลโครงการดังกล่าวไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศ”