ม.ราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

247

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สวทช. GISTDA  และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  (Dao) ผลักดันใช้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน ร่วมแถลงข่าว โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นตัวแทน กล่าวถึง การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ทั้งภาคเกษตร SME เป็นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์กับทักษะแรงงานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับตัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 โดยมี ปราณปริยา วงศ์ษา (ซ้าย) ผอ.สำนักเครือข่ายองค์ความรู้ GISTDA, ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์(ที่ 2 จากซ้าย)  รอง ผอ.สวทช. และ ประทรรศน์ สูตะบุตร (ขวา) ผอ.ฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dao) ร่วมงานแถลงข่าว ณ ฮอลล์ 32 ชั้น อาคาร หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ ถ.พระราม 9