4 ทักษะสำคัญแห่งอนาคต ช่วยองค์กรพัฒนาพนักงานในวันที่โลกเปลี่ยน

484
นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ

บทความจากจากงาน Conicle RE:DDay

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา Conicle บริษัทสตาร์ทอัพ ด้าน Edtech ได้จัดงาน Conicle RE:DDay ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “A Journey to the Skillniverse: Exploring Power Skills for the Future-Ready Workforce” เปิดเทรนด์การทำงานในอนาคต และทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานในองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ภายในงาน ปูน-นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO & Co Founder แห่ง Conicle ได้วิเคราะห์และคาดการณ์ถึงรูปแบบและวิธีการทำงานในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้าว่าจะมีการปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องมาจาก 4 ปัจจัย คือ ความซับซ้อนทางธุรกิจ (Business Complexity) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Demographic Shifts) สุขภาวะการทำงานและการใช้ชีวิต (Healthy Work-Life) และการบูรณาการเทคโนโลยีกับการทำงาน (Technology Integration at Work) ส่งผลให้หลายองค์กรควรหันมาทบทวนแนวทางการพัฒนาพนักงานของตนอีกครั้ง และปรับปรุงแนวทางการพัฒนาพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต นำไปสู่การพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ หมี-มนัส มกรากุล Academy Lead และ แอร์-ณัฐกานต์ ปิ่นอนงค์ Consultant – People Solutions จาก Conicle Academy ร่วมกับ บี-อภิชาติ ขันธวิธิ Managing Director แห่งบริษัท QGEN Consultant เจ้าของเพจ HR – The Next Gen และ ครูเปิ้ล-สุดารัตน์ ศิริวรางกูร CEO จาก IDEO Empowerment ยังได้ร่วมพูดคุยและกล่าวถึง 4 กลุ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับพนักงานยุคใหม่ ในปี 2022 นั่นคือ

  1. การจัดการตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน (Manage Self in Disruptive World)

ท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์กรควรมุ่งพัฒนากรอบความคิด ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย และอารมณ์ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการตนเอง รวมถึงรับมือสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

  1. การคิดเชิงแนวโน้มในอนาคต (Think Like a Futurist)

ในอนาคต การทำงานจะต้องบูรณาการเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลงานให้มากขึ้น องค์กรควรเสริมทักษะให้พนักงานมีความสามารถในการคิดแบบอนาคตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงาน  และพัฒนาสินค้าหรือบริการรูปแบบเดิมให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

  1. การทำงานร่วมกับคนที่มีความหลากหลาย (Work with Diverse People)

ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า พนักงานในองค์กรจะมีความหลากหลายขึ้น ทั้งในแง่ อายุ เพศ ภาษา เขื้อชาติ ความสามารถ ฯลฯ องค์กรต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร เน้นให้พนักงานเข้าใจ ยอมรับ เคารพความแตกต่างหลากหลายของผู้อื่น และสามารถเลือกแสดงพฤติกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้การทำงานร่วมกันราบรื่น

  1. การค้นหาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Discover Possibilities in Business)

เน้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และความสามารถของพนักงานให้มีมุมมองทางธุรกิจอย่างรอบด้าน เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอความคิดเห็น ความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร จนนำไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่องค์กรได้ในที่สุด

โดยงาน RE:DDay ในครั้งนี้ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจาก HR และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาทักษะ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เนื้อหาภายในงานเพิ่มเติม ท่านสามารถเรียนรู้ได้ผ่าน Conicle’s Playbook ที่นอกจากจะรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดภายในงานแล้ว ยังมีเครื่องมือด้าน L&D ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที พร้อมติดตามกิจกรรมและข่าวสารจากทาง Conicle ได้ที่ www.conicle.com