บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021

437

ดร.สมโพชน์ เกียรติไกรวัล ประธานที่ปรึกษาสำนักกรรมการผู้จัดการ และสายงานตัวแทน บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021 ( Quality Persons of the year 2021) ในสาขาภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์

สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นมาเพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ รวมถึงยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์