กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564

323

กลุ่มเซ็นทรัลและ บริษัทในเครือ รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคนพิการสากล สะท้อนเจตนารมณ์ในการมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของผู้พิการ ผ่านการสร้างงานสร้างอาชีพ พร้อมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ธีระเดช จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัลคริษฐา รัตนสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และวิลลา หัวหิน และปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล จาก จุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กลุ่มเซ็นทรัล รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ระดับดีเยี่ยม เป็นปีที่ ติดต่อกัน
  2. บริษัท เซ็นทรัลหัวหินบีชรีสอร์ท จำกัด (โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน) รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ระดับดีเยี่ยม เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
  3. บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ ระดับดีเด่น เป็นปีที่ ติดต่อกัน

ทั้งนี้ รางวัลองค์กรส่งเสริมคนพิการ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น โดยกลุ่มเซ็นทรัลเริ่มดำเนินการสนับสนุนงานให้แก่คนพิการมากว่า 14 ปี เริ่มตั้งแต่ปี.. 2550 ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ และการดำเนินชีวิต อาทิเช่น โครงการจ้างงานคนพิการทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยโครงการสนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตร โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา และโครงการศูนย์บริการลูกค้าของไทวัสดุและเพาเวอร์บาย ที่ให้บริการโดยคนพิการกว่า 50 คน โดยกลุ่มเซ็นทรัลได้มีการจัดจ้างงานคนพิการรวมทั้งสิ้น 670 คน ซึ่งเกินจากที่กฏหมายกำหนดตามอัตราส่วนของพนักงานทั้งหมด

กลุ่มเซ็นทรัลยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่คนพิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมการมีชีวิตและคุณภาพที่ดีขึ้นของคนพิการ ผ่านการส่งมอบโอกาสและความเท่าเทียมให้แก่ผู้พิการ พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสร้างสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืน