OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับโล่รางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการ

324

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณสมชัย อาภรณ์ศิริพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมรับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ในระดับดี ประจำปี 2564 จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรูปแบบ Virtual Event ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ OCEAN LIFE ไทยสมุทร ในการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับผู้พิการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยการหยิบยื่นโอกาสให้ผู้พิการมีความมั่นคงในชีวิต โดยใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต สร้างความภาคภูมิใจในกับตนเอง ครอบครัว และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมใช้พลังความรักดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพราะเราตระหนักดีว่าบุคลากรทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันเราได้เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิต สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนในสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยกิจกรรมและโครงการที่หลากหลาย เพื่อให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่าง ๆ OCEAN CLUB APP / LINE / Facebook / Instagram / Youtube:oceanlife เว็บไซต์ www.ocean.co.th หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2207 8888