กรุงศรีได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

270

นางนวอร เดชสุวรรณ์ ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พร้อมด้วย นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมการรับมอบสัญญาแต่งตั้งกรุงศรีให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นระยะเวลา 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีทีมผู้บริหารงานบริการธุรกิจหลักทรัพย์เป็นผู้ขับเคลื่อนการให้บริการผู้รับฝากทรัพย์สินแก่กองทุน