ม.หอการค้าไทย เปิดสอนออนไซต์ หลักสูตร Harbour.Space @UTCC พัฒนาศักยภาพสตาร์ทอัพ

360

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฮาร์เบอร์สเปซ Education tech แถวหน้าที่มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการสายเทคโนโลยี และการออกแบบ ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่บาร์เซโลนา ประเทศสเปน สานต่อโครงการหลักสูตร Harbour.Space @UTCC ปีที่ 2 มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ ผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางสตาร์ทอัพในระดับสากล พร้อมระดมมืออาชีพระดับโลก ร่วมขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ โดยถือโอกาสจัดการเรียนการสอนที่สร้างประสบการณ์แก่ทั้งอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ในรูปแบบ On-site ที่ จ.ภูเก็ต เป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษา สร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนำร่องด้านการศึกษาใน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์” กระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยในยุค New normal

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้การกำกับดูแลของหอการค้าไทย มีเจตนาที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการสอนอย่างมีวิวัฒนาการประกอบด้วยวิชาการยุคใหม่ ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจธุรกิจการค้าที่ทันสมัย ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญของ ม.หอการค้าไทย คือการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถทัดเทียมกับนานาชาติ ม.หอการค้าไทย จึงมีประสบการณ์การร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งจากต่างประเทศ ทั้งการร่วมกันพัฒนาหลักสูตร วิชาการ งานวิจัย ด้วยเล็งเห็นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จนกระทั่งเกิดความร่วมมือครั้งใหม่กับมหาวิทยาลัยฮาร์เบอร์สเปซ จากบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน ซึ่งมีเจตนารมย์ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในสายธุรกิจ และวงการสตาร์ทอัพระดับโลก โดยมีความคาดหวังที่จะผลิตบุคลากร ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้ทันที ด้วยวิชาการที่ทันสมัย ควบคู่กับการปฏิบัติเสมือนทำงานจริง สอดคล้องกับทักษะแนวใหม่ที่เรียกว่า 21st-Century Skill หรือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตไปพร้อมกับโลกการทำงาน เชื่อมโยงกับโลกยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ภาครัฐมีแนวคิดที่ต้องการจะสนับสนุนให้มีการขยายฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ให้เข้ามาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทย เพื่อขยายขีดความสามารถของคนรุ่นใหม่ ที่จะกลายเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธาน HARBOUR.SPACE @UTCC กล่าวว่า โครงการหลักสูตร  Harbour.Space @UTCC เกิดจากวิสัยทัศน์ที่ ม.หอการค้าไทย ต้องการสร้างการเปลี่ยนผ่านวงการอุดมศึกษาของไทยให้ก้าวไกลทันโลกสมัยใหม่ ขยายขีดความสามารถของบุคลากรของชาติในอนาคต สามารถสร้างงาน อาชีพ นวัตกรรม หรือธุรกิจที่จะติดตัวผู้เรียนไปได้หลังจากสำเร็จการศึกษา ด้วยการสอนจากนักธุรกิจ เจ้าของแนวคิดนวัตกรรมที่มีประสบการณ์จริง ซึ่งต่างจากการศึกษาในรูปแบบเดิม ๆ และจะสร้างคุณลักษณะพิเศษในตัวผู้เรียนคือ นอกจากการสร้างทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมโลกแล้ว  ยังสร้างลักษณะนิสัยกล้าคิด กล้าริเริ่ม กล้าเผชิญความท้าทายอีกด้วย ทั้งนี้ HARBOUR.SPACE @UTCC  ได้นำเสนอรูปแบบการศึกษาที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านสตาร์ทอัพ เทคโนโลยี และการออกแบบ จากมืออาชีพระดับโลก ช่วยดึงศักยภาพในตัวนักศึกษาอย่างเต็มกำลังสามารถ

อีกปัจจัยที่ ฮาร์เบอร์สเปซ เล็งเห็นถึงศักยภาพของ ม.หอการค้าไทย คือมาตรฐานทางวิชาการ กล่าวคือเมื่อทบทวนระบบของมาตรฐานทางวิชาการ งานวิจัยของคณาจารย์จาก ม.หอการค้าไทย ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ พบว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานและภารกิจการดำเนินงานของ ฮาร์เบอร์สเปซ และอีกปัจจัยคือภาพลักษณ์และจุดยืนที่แข็งแกร่งของ ม.หอการค้าไทย ที่ต้องการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ สร้างจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่ทันสมัยแก่ผู้เรียน เมื่อเกิดความร่วมมือระหว่าง ม.หอการค้าไทย และ ฮาร์เบอร์สเปซ ในการสร้างหลักสูตร Harbour.Space @UTCC จึงเกิดเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ Mentoring Program คือเรียนพร้อมปฏิบัติควบคู่การโค้ชจากนักธุรกิจตัวจริง ในขณะเดียวกัน ฮาร์เบอร์สเปซ มีความเห็นว่า ประเทศไทย เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมด้านทรัพยากร โดยเฉพาะในแง่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่นและมีชีวิตชีวา อาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศซึ่งเป็นนักธุรกิจระดับโลกให้ความสนใจ เมื่อเดินทางมายังประเทศไทย นอกจากจะมาเพื่อปฏิบัติงานในด้านการสอน ก็สามารถใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยว จึงนำมาสู่แนวทางการดำเนินงานในภาคการศึกษาล่าสุด ที่มีการจัดการเรียนการสอนขึ้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งได้สร้างประสบการณ์ที่สร้างสรรค์แก่ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ที่มีได้มากกว่าการเรียนผ่านระบบออนไลน์และสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศในเวลาเดียวกัน

ดร.พันธิตรา ปัทมานนท์ Director of Operation, Harbour.Space @UTCC เปิดเผยถึงการดำเนินงานว่า การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร Harbour.Space @UTCC ที่ จ.ภูเก็ต  เป็นการปรับตัวอย่างรวดเร็วของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้ริเริ่มจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ในสถานที่ซึ่งปลอดภัย นั่นคือ จ.ภูเก็ต ที่จะสร้างความอุ่นใจแก่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ชาวต่างประชาติ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ทั้งนี้ โครงการนำร่องด้านการศึกษาในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ด้วยหลักสูตร Harbour.Space @UTCC โดย ม.หอหารค้าไทย นั้น ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแก่โครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ให้นักท่องเที่ยวเห็นถึงศักยภาพด้านความปลอดภัย โดยที่อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาชาวต่างชาติในหลักสูตร ฯ สามารถเป็นกระบอกเสียงได้เป็นอย่างดีจากการบอกเล่าเรื่องราวของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

โดยรายวิชาที่เปิดสอน อาทิ High-Tech Entrepreneurship, Fintech, Interaction Design, Digital Marketing, Data Science สอนโดยอาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก อาทิ Kamran Elahian ประธานและผู้ก่อตั้ง Global Innovation Catalyst เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพระดับ Unicorn ถึงสามบริษัท Alejandro Masferrer ที่ปรึกษาด้านการออกแบบกระบวนการและความคิดสร้างสรรค์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Triggers ที่ออกแบบกระบวนการและเครื่องมือการทำงานเป็น Team work ให้กับธุรกิจชั้นนำมากมาย เช่น Adidas Facebook KLM และ Ogilvy Martin Pasek Managing Partner จากบริษัท Green Lake Advisor ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่ง Chief Financial Officer ในตลาดทุนทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง Andy Crestodina ผู้เชี่ยวชาญด้าน digital marketing, content strategy, search engine optimization, influencer marketing ที่ทั่วโลกจับตามอง เจ้าของตำแหน่ง Top 10 Online Marketing Expert to Watch และ Forbes-Top 50 Marketing Influencer Igor Slinko หัวหน้าทีมศูนย์ AI ของ Samsung เจ้าของผลงานการพัฒนาอัลกอริธึม Computer Vision ในวิทยาการหุ่นยนต์ และยังร่วมพัฒนาหลักสูตร Neural Networks and Computer Vision ซึ่งรวมนักเรียนจำนวน 37,000 คน Pochen Chia นักออกแบบการเคลื่อนไหวอิสระและผู้กำกับศิลป์ในนิวยอร์กซิตี้ ผ่านประสบการณ์การทำงานร่วมกับธุรกิจระดับโลก อาทิ Airbnb, Vox Media, Squarespace, Google, Oscar Health และอื่น ๆ Brent Austin นักออกแบบอนิเมชั่นและภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ในภาพยนตร์อนิเมชั่น เช่น Marvel’s Doctor Strange, Captain America: Civil War และ Antman และ Bonnie Rothman ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท B เชี่ยวชาญด้านการทำ story telling ให้กับแบรนด์ชั้นนำ เช่น eBay, Kraft foods, Kaplan Test Prep ฯลฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างเข้มข้น อีกทั้งกิจกรรมการเรียนสอนในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการสร้างโอกาสจากเครือข่ายทางธุรกิจที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนในภายภาคหน้าอีกด้วย

สำหรับหลักสูตร HARBOUR.SPACE @UTCC เปิดการสอนสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ และเป็นนักสร้างนวัตกรรมที่ดีที่สุด โดยค่าใช้จ่ายการเรียนในระดับปริญญาตรี 7 แสนบาทต่อปี และระดับปริญญาโท 8 แสนบาทต่อปี  ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://harbour.space/campuses/bangkok หรือโทร. 02-697-6197