TWPC คว้า CG ระดับ“ดีเลิศ” 2 ปีซ้อน

158

บมจ.ไทยวา หรือ TWPC ได้รับการจัดอันดับระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2564 ของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ “โฮ เรน ฮวา” และทีมผู้บริหารในการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ที่สำคัญดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนขององค์กรและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย